Ochrona fizyczna osób i mienia

Naszym klientom zapewniamy kompleksową oraz fizyczną ochronę osób i mienia. Wszelkie podejmowane przez nas działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osób jak i powierzonego obiektu bądź terenu. Dążymy do zminimalizowania ryzyka związanego z powstaniem ewentualnych szkód lub wtargnięcia niepowołanych osób.

Ochrona fizyczna obiektów przemysłowych

W ramach świadczonej usługi, nasi pracownicy wykonują wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie obiektu przed:

 • włamania i kradzieży
 • zniszczenia mienia oraz aktom wandalizmu

Ponad to kontrolują dostęp do obiektu oraz zabezpieczają go przed ewentualnym wtargnięciem osób niepowołanych. Nasi pracownicy na terenie chronionym nadzorują również ruch osobowotowarowy oraz prowadzą ewidencję wjazdów i wyjazdów.

Zabezpieczenia techniczne

Odpowiednie zabezpieczenie techniczne pozwala na jeszcze lepsze zabezpieczenie obiektu oraz wspiera pracę naszych wykwalifikowanych pracowników. Ta usługa obejmuje projektowanie, montaż i konserwacja systemów:

 • alarmowych przeciwwłamaniowych,
 • telewizji przemysłowej,
 • kontroli dostępu,
 • rejestracji czasu pracy,
 • zintegrowane systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy,
 • systemy kontroli służb wartowniczych

Monitorowanie systemów alarmowych przeciwpożarowych

Zapobieganiem pożarom oraz zaprószeniom ognia jest tak samo istotne jak właściwa ochrona osób i mienia. Czasami jeden płomyk lub niedopałek może puścić z dymem dorobek całego życia lub kilku pokoleń. Właśnie dlatego w 1997 roku firma JU PI stworzyła i wyposażyła stanowisko monitorowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Dzięki temu przekaz z monitorowanych obiektów jest przykazywany do odpowiednich służb, które w razie pożaru mogą szybko interweniować.

Monitorowanie systemów alarmowych przeciwwłamaniowych

Lokalne systemy alarmowe wraz z lokalnym systemem wizyjnym, telewizji przemysłowej (CCTV) są podłączone do monitoringu wizyjnego i alarmowego. Alarmowego Centrum Ochrony odbiera obraz i sygnał alarmowy z chronionych obiektów, weryfikując zdarzenia i kierując na alarm Grupę Interwencyjną. Rozwiązanie to pozwala na dokumentowanie zdarzeń na obiekcie, daje możliwość stałego podglądy chronionego obiektu przez klienta, w znaczny sposób zwiększa bezpieczeństwo chronionego mienia i ogranicza ilość fałszywych alarmów.

Obraz sprawcy zdarzenia jest zarejestrowany i ma on bardzo ograniczony czas na penetrowanie chronionego obiektu a w ciągu kilku minut na miejsce dociera Grupa Interwencyjna. Z drugiej strony klient może na własnym smartfonie lub komputerze obserwować obraz z obiektu w dowolnym momencie.
Od 2013 roku firma JUPI stworzyła i wyposażyła stanowisko monitorowania wizyjnego. Dzięki temu przekaz z monitorowanych obiektów jest przykazywany do Alarmowego Centrum Ochrony.

Doradztwo, projektowanie i organizacja ochrony obiektów

Proces projektowania systemów zabezpieczeń w danym obiekcie odgrywa kluczową rolę w późniejszej skuteczności jego ochrony. Właśnie dlatego chcąc zapewnić jak najbardziej szczelne zabezpieczenie proponujemy naszym klientom usługę doradztwa, projektowania oraz organizacji ochrony obiektu. W jej ramach sprawdzamy ewentualne wrażliwe miejsca i na ich podstawie staramy się stworzyć szczelny oraz indywidualnie dopasowany system ochrony zawarty w Planie Ochrony sporządzonym zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Policji. Nasza kadra to osoby posiadające kwalifikacje pracowników ochrony fizycznej jak i kwalifikacje pracowników zabezpieczenia technicznego z uprawnieniami do administrowania, projektowania i montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4/klasy SA3-SA4 wg Normy Obronnej.

Opracowywanie planów ochrony

Plan ochrony jest dokumentem sporządzany w celu określenia zasad odpowiedniego zabezpieczenia danego obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie w myśl ustawy o ochronie osób i mienia.
Plany ochrony opracowywane są przez naszą kadrę zarządzającą posiadającą uprawnienia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
Agencja Ochrony JUPI w ramach świadczonych usług na terenie obiektów objętych obowiązkową ochroną oferuje nie tylko opracowanie Planu Ochrony obiektu, ale także zajmuje się całą procedurą jego uzgodnienia i zatwierdzenia przez właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Konwojowanie

Konwojowanie jest jedną z najtrudniejszych usług na rynku agencji ochrony, gdyż wymaga od pracowników odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia. W ramach tej usługi zabezpieczamy transport:

 • wartości pieniężnych
 • towarów wartościowych
 • niebezpiecznych ładunków

Wykonywane zgodnie z USTAWĄ O OCHRONIE OSÓB I MIENIA z dnia 22 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 września 2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

W czasie wykonywania zadań ochronnych pracownicy ochrony wyposażeni są w:

 • jednolite umundurowanie
 • środki ochrony osobistej
 • środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej
 • kuloodporne kamizelki i hełmy
 • broń palną krótką i długą
 • broń gazową
 • specjalistyczne środki transportu.

GPS

To usługa dedykowana przede wszystkim dla firm przewozowych oraz przedsiębiorstw posiadających flotę pojazdów. Zainstalowanie nadajnika GPS w pojeździe umożliwia monitorowanie jego trasy oraz miejsce pobytu. Zabezpiecza on samochód przed ewentualną kradzieżą i ułatwia jego odzyskanie.

System GPS pozwala na efektywne zarządzanie transportem poprzez monitorowanie pojazdów służbowych. Dzięki temu można w łatwiejszy sposób kontrolować pracę kierowców oraz rozliczać ich z ewentualnych kosztów podróży.

System GPS umożliwia stały dostęp do szeregu informacji o monitorowanym pojeździe wraz z możliwością ich archiwizowania. Dzięki systemowi GPS możliwe jest m.in.:

 • określenie pozycji pojazdu z dokładnością od 5 do 15m
 • określenie kierunku poruszania się pojazdu
 • określenie prędkości pojazdu
 • określenie stanu pojazdu i ładunku, w tym:
  • zużycia paliwa
  • przebiegu
  • temperatury
  • wagi ładunku
  • otwarcia drzwi lub przedziału ładunkowego
  • programowanie ograniczonego używania pojazdu
  • ograniczenie obszaru poruszania się pojazdu do wyznaczonej trasy
  • ograniczenie czasu poruszania się pojazdu
  • transmitowanie sygnałów alarmowych
  • zdalne unieruchomienie pojazdu

W skład systemu wchodzą:

 • Odbiornik/nadajnik – montowany w monitorowanym pojeździe
 • Satelity – Globalny System Pozycjonowania
 • Stacja Odbiorcza – w centrum dozoru JUPI
 • Transmisja pomiędzy pojazdem a Stacją Odbiorczą odbywa się za pośrednictwem telefonii komórkowej w standardzie GSM/ DSC przy wykorzystaniu krótkich wiadomości tekstowych SMS.